Regulamin Programu


Dokument określa ogólne zasady dotyczące prowadzenia działalności sponsoringowej i innej o zbliżonym charakterze w Polski Żłób Gnutek Kluczyk spółka jawna z siedzibą w Zamościu, zwanej dalej „Polski Żłób”. Przez działalność sponsoringową Polski Żłób rozumie transparentne działania zmierzające do uzyskania obopólnych korzyści przez sponsora (Polski Żłób) oraz podmiot sponsorowany. Niniejsza polityka ma charakter jawny i zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.polskizlob.pl.

1. Polski Żłób prowadzi działalność sponsoringową w oparciu o niniejszą politykę, powszechnie obowiązujące przepisy prawa i zasady współżycia społecznego, z uwzględnieniem zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.

2. Do głównych celów działań sponsoringowych realizowanych przez Polski Żłób należy zaliczyć w szczególności:
a. propagowanie (upowszechnianie i wzmacnianie) oraz zwiększanie prestiżu i wartości firmy oraz marki Polski Żłób, poprzez zwiększenie stopnia jej znajomości i zasięgu jej oddziaływania, 
b. zwiększanie sprzedaży produktów Polski Żłób i osiąganie rentowności oraz promowanie nowych produktów Polski Żłób, 
c. kreowanie wizerunku Polski Żłób, poprzez przeniesienie na nią pozytywnych skojarzeń z podmiotu sponsorowanego, 
d. wsparcie działań promocyjno-handlowych, w tym pozycjonowanie i prezentowanie logo Polski Żłób lub innych znaków towarowych, 
e. dotarcie z przekazem do istotnych dla Polski Żłób podmiotów i środowisk, 
f. budowę reputacji Polski Żłób, pozyskanie uznania i sympatii opinii publicznej oraz ulepszenie odbioru medialnego marki Polski Żłób. 

3. W ramach działalności sponsoringowej, Polski Żłób wspiera konkretne przedsięwzięcia (działania lub wydarzenia), przy czym głównym zamierzeniem jest wspieranie inicjatyw związanych z najbliższym otoczeniem działalności Polski Żłób.

4. Podmiot sponsorowany w zamian za realizację ustalonych świadczeń promocyjnych lub reklamowych na rzecz Polski Żłób otrzymuje wsparcie rzeczowe, usługowe lub finansowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów całości lub określonego zakresu prac związanych z organizacją i realizacją sponsorowanego projektu.

5. W ramach prowadzonej działalności Polski Żłób wspomaga przede wszystkim przedsięwzięcia związane z żywieniem koni, jeździectwem rekreacyjnym oraz sportowym, zawodami sportowymi z udziałem koni, wydarzeniami o charakterze edukacyjnym związanymi z końmi.

6. Świadczenie sponsoringowe będzie udzielane wyłącznie na podstawie pisemnej umowy sponsoringowej, określającej szczegółowy zakres współdziałania Polski Żłób i podmiotu sponsorowanego w ramach danego przedsięwzięcia oraz wszystkie prawa i wzajemne obowiązki stron, w tym obowiązek podmiotu sponsorowanego wykonania określonych świadczeń promocyjnych lub reklamowych na rzecz Polski Żłób. Umowa taka powinna zawierać zapisy uprawniające Polski Żłób do jej rozwiązania w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania zobowiązań przez sponsorowanego. Okres obowiązywania takiej umowy nie może przekraczać jednego roku. Umowy muszą być uzgodnione i podpisane przed rozpoczęciem działań sponsorskich.

7. W umowach sponsoringowych Polski Żłób (sponsor) musi mieć zagwarantowaną możliwość natychmiastowego zaprzestania finansowania działań sponsorowanego w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia naruszenia prawa w zakresie objętym umową, zaistnienia konfliktu interesów, wystąpienia korupcji lub innych okoliczności, o których mowa w punkcie 11, jak również na wypadek istotnego pogorszenia kondycji finansowej spółki Polski Żłób. Umowa sponsoringowa powinna zawierać klauzule umożliwiające sponsorowi monitorowanie wydatków podmiotu sponsorowanego. W szczególności, dobrą praktyką jest wprowadzenie do umów katalogu wydatków, na które środki otrzymane od sponsora będą mogły być przeznaczane. Ponadto w umowie sponsoringowej należy zapewnić spółce Polski Żłób prawo wglądu do dokumentacji związanej z realizacją danej umowy (prawo do audytu), a także prawo żądania zwrotu wszelkich płatności związanych z wykonaniem umowy sponsoringu w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia prawa przez podmiot sponsorowany.

8. Decyzje o udzieleniu wsparcia sponsorskiego będą podejmowane przez właścicieli spółki Polski Żłób, każdorazowo na pisemny wniosek zainteresowanego. Wniosek taki powinien zawierać w szczególności:
a. dane wnioskodawcy wraz z jego danymi kontaktowymi, w tym stronę internetową, FB, Instagram lub inne medium społecznościowe, na którym Polski Żłób może zapoznać się z ogólnymi informacjami o wnioskodawcy; 
b. szczegółowe informacje o planowanych działaniach, z uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia i osiągnięć wnioskodawcy, podjęte działania organizacyjne zmierzające do realizacji planowanych działań, zakładane rezultaty, planowany termin i harmonogram działań, całkowity koszt oraz źródła jego finansowania, pozostali sponsorzy wspierający wnioskodawcę, 
c. założenia i cele sponsoringu, 
d. rodzaj oczekiwanego wsparcia, w tym proponowany budżet, 
e. proponowany pakiet sponsorski (materiały reklamowe), 
f. planowane działania komunikacyjne ze strony wnioskodawcy

9. Wnioskowane kwoty przeznaczone na sponsoring muszą być racjonalnie i merytorycznie uzasadnione.

10. Wnioski o udzielenie wsparcia w ramach sponsoringu powinny być rozpatrywane przez Polski Żłób bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 30 dni od daty ich wpływu.

11. Działania sponsoringowe Polski Żłób nie mogą dotyczyć projektów o charakterze naruszającym prawo lub ogólnie przyjęte normy społeczne.

12. Polski Żłób będzie prowadził wykaz podmiotów sponsorowanych jako „Twarze Polski Żłób” na stronie www.polskizlob.pl

13. W szczególnych przypadkach spółka Polski Żłób może odstąpić od zasad opisanych w prezentowanym regulaminie. 

Kontakt:
Polski Żłób
ul. Karola Namysłowskiego 2
22-400 Zamość
Made in Poland, EU    Certyfikat HACCP    GMO FREE
 
Copyright ©2020 Polskizlob.pl, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem